اخبار

بیش از 4 هزار کودک در کیش واکسینه شدند

بیش از 4 هزار کودک در کیش واکسینه شدند

مرحله نخست واکسیناسیون فلج اطفال از پنجم تا هشتم اسفند سال گذشته ومرحله دوم این طرح  از 18 تا 26 فروردین جاریدر کیش اجرا شد. 
رییس مرکز توسعه سلامت کیش دراین خصوص گفت : درمرحله دوم عملیات واکسیناسیون فلجاطفال4 هزار و101 کودک ایرانی و غیر ایرانی زیر پنج سال قطره فلج اطفال دریافتکردند. 

وی ادامه داد: در اینطرح سه هزارو 665 خانوار، تحت پوشش قرار گرفتند که از این تعداد 3908کودک زیر پنجسال ایرانی ، 66 کودک زیر پنج سال غیر ایرانی و127 مسافر واکسینه شدند .
رضا نیا تصریح کرد : برای اجرای این طرح بیش از 90 نفر از کارمندان مرکز توسعهسلامت ، هلال احمر ، بهزیستی در قالب 30تیم سیار، 12 تیم ثابت ، 6 ناظر و 20 نیرویپشتیبان فعالیت داشتند . 

فلج اطفال نوعی بیماری حاد و یروسی است که تنها از انسان به انسان منتقلمی شود و ایمن سازی تکمیلی، ایمن سازی جاری فلج اطفال و مراقبت فلج شل حاد سهراهکار اصلی پیشگیری از آن است.

در کشور ایران از سال 2000 میلادی موردی ازبیماری فلج اطفال مشاهده نشده و برای حفظ این سطح (حذف گردش ویروس وحشی) ، برنامهایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در کشور در نقاط مرزی و پر خطر کشور با فاصله زمانی یکماه در هشت استان ، 50 شهرستان و در سه کشور همسایه اجرا شد .
در این طرح از واکسن دو ظرفیتی خوراکی استفاده شده است که هیچ عارضه خاصی دربرنداشت .

اشتراک بستن